Συχνές Ερωτήσεις

Ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας πληρώνει για λογαριασμό των ασφαλισμένων της τα ακόλουθα έξοδα:

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου, που έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του.
  • Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων (εκτός από τις δαπάνες εκείνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές).

To ασφαλιστικό ποσό που έχει οριστεί για κάθε πρόγραμμα, έχει υπολογισθεί με βάση το ύψος όλων των δικαστικών δαπανών που μπορεί να προκύψουν για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.

Ασφαλιστικό ποσό είναι:

Το ανώτατο όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας για την κάλυψη των δικαστικών δαπανών που θα προ κύψουν για κάθε γεγονός.

Βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο πελάτης έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής δικηγόρου.

Φυσικά. Η ζημία μπορεί να αναγγελθεί μετά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε μία τέτοια περίπτωση η D.A.S. Hellas παρέχει ασφαλιστική κάλυψη (πληρωμή δικαστικών δαπανών, αμοιβές δικηγόρου κ.λπ.) μέχρι το πέρας της υποθέσεως ανεξάρτητα από το αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεωθεί.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας συνίσταται στη συμβατική δέσμευση για την πληρωμή των εξόδων/αμοιβών δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κλπ. καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών, που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Αναγγελία ζημίας είναι η διαδικασία με την οποία ο ασφαλισμένος ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία για το γεγονός το οποίο έχει λάβει χώρα και για το οποίο επιθυμεί την ασφαλιστική του κάλυψη.

ΜΗΝΥΣΗ (ΕΓΚΛΗΣΗ):

Με τη μήνυση καταγγέλλουμε μία εγκληματική πράξη, που έγινε σε βάρος μας (λ.χ. εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη κλπ.) ή και σε βάρος άλλων. Σκοπός της μήνυσης είναι να τιμωρηθεί ο δράστης μίας άδικης πράξης, σύμφωνα τον Ποινικό Κώδικα και όχι η οικονομική αποκατάσταση του θύματος.

Αυτός ο οποίος υποβάλλει την μήνυση ονομάζεται μηνυτής και αυτός κατά του οποίου στρέφεται μηνυόμενος.

ΑΓΩΓΗ:

Με την αγωγή, η οποία απευθύνεται στα πολιτικά – αστικά δικαστήρια και όχι στα ποινικά, ζητείται η καταβολή αποζημίωσης. Οι αγωγές βέβαια δεν έχουν πάντα οικονομικό αντικείμενο, όπως λ.χ. η αγωγή με την οποία ζητείται η αναγνώριση κάποιου δικαιώματος, αλλά στοχεύουν πάντα στην ικανοποίηση ιδιωτικών-αστικών δικαιωμάτων.

Αυτός που ασκεί την αγωγή ονομάζεται ενάγων και αυτός κατά του οποίου στρέφεται ονομάζεται εναγόμενος.

Στην πράξη συνηθίζεται να ασκούνται παράλληλα, τόσο η αγωγή όσο και η μήνυση, λ.χ. σε περίπτωση συκοφαντικής δυσφήμησης, όπου το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει αν τελέστηκε το έγκλημα και ποια ποινή θα επιβληθεί, ενώ το αστικό καθορίζει το ύψος της τυχόν αποζημίωσης για ηθική βλάβη κλπ.

Η Διαταγή Πληρωμής είναι μία έγγραφη δικαστική επιταγή με την οποία ο δικαστής διατάσσει τον οφειλέτη να πληρώσει στον δανειστή (δηλ. σε αυτόν που χρωστάει) το οφειλόμενο ποσό μαζί με τυχόν τόκους και δικαστικά έξοδα. Αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Εκδίδεται μετά από αίτηση του δικαιούχου, όταν υπάρχει χρηματική απαίτηση, εφόσον όμως τόσο η απαίτηση όσο και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται πλήρως με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο και κατά κανόνα χωρίς να καλείται ο οφειλέτης.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, αυτά μπορεί να κατασχεθούν από τον δανειστή του μετά την έκδοση και επίδοση της διαταγής πληρωμής. Η κατάσχεση στην πράξη σημαίνει γνωστοποίηση στον οφειλέτη ότι κάποιο από τα περιουσιακά του στοιχεία έχει δεσμευθεί προσωρινά από τον δανειστή του, ο οποίος δανειστής θα επιχειρήσει να το εκπλειστηριάσει προκειμένου να ικανοποιήσει την απαίτησή του.