Διαχείριση Παραπόνων

Το παράπονό σας είναι προτεραιότητά μας.

Το Rentalinsurance.gr αναπτύχθηκε από την EReal Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών & Μεσίτες Ασφαλίσεων – Αντασφαλίσεων ΑΕ, αποτελεί εμπορικό σήμα για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων που σχετίζονται με την Νομική Προστασία Εκμισθωμένου Ακινήτου.

Η EReal Estates  έχει θέσει ως στόχο της τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης που παρέχει στους πελάτες της. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αποτελεί ουσιαστικό μηχανισμό για τροφοδότηση από τους πελάτες της με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών στις πολιτικές και διαδικασίες.

Γι’ αυτό το σκοπό η EReal Estates  έχει καθιερώσει και αναπτύξει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και έχει ορίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο που θα παραλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα παράπονα που αποστέλλονται. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής διασφαλίζει ότι τα παράπονα που υποβάλλονται θα τύχουν δίκαιης και γρήγορης διεκπεραίωσης με αποτελεσματικότητα και εμπιστευτικότητα.

Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων Ασφαλιστικών Υπηρεσιών:

Δεν θεωρούνται παράπονα οι αναγγελίες απαιτήσεων, τα αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου σας καθώς και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Αν θεωρήσετε ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξέταση του θέματος, θα πρέπει να αποταθείτε γραπτώς (είτε με επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) για να υποβάλετε επίσημο παράπονο στον:

Λειτουργό Διαχείρισης Παραπόνων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

ο οποίος θα διερευνήσει ανεξάρτητα το θέμα.

Αφού λάβετε απάντηση από τον Λειτουργό Διαχείρισης Παραπόνων και εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο χειρισμού του παραπόνου σας, μπορείτε να αποταθείτε γραπτώς στην:

Γενική Διεύθυνση: EReal Estates
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]