Καλύψεις – Εκμίσθωσης Ακινήτου

Κάθε ακίνητό σας (κατοικία – γραφείο – κατάστημα) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευση του πρέπει να σας αποφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και περιττά έξοδα.

Τα προγράμματα της Rental Insurance αγκαλιάζουν τα εισοδήματα που προέρχονται από την ακίνητη περιουσία σας. Είναι απλά και σύγχρονα, προσφέρονται ανάλογα με το είδος του ακινήτου. Κάθε πακέτο προσφέρεται για την κάλυψη Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου Ακινήτου  – ERGO My Protection Advanced με κάλυψη από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO.

Ποιός καλύπτεται;

α. Οασφαλισμένος, υπό την ιδιότητά του εκμισθωτή του ακινήτου που προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο του οποίου κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία
β. Στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου, για κληρονομητές αξιώσεις ή υποχρεώσεις του υπό την ως άνω ιδιότητά του.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεται το ακίνητό σας.

Προϋπόθεση ασφάλισης
Δεν σχετίζεται με την έναρξη του μισθωτηρίου συμβολαίου, μπορείτε να ασφαλιστείτε ακόμη και αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι ήδη ενεργό.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μισθωτική σύμβαση να είναι  δεόντως και εμπροθέσμως κατά το νόμο θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή φέρουσα βεβαία χρονολογία.

Καλύψεις

Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση ( Ασφαλιστικό ποσό ανά γεγονός 21.000 € και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 210.000 €)
Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
Διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων
Διαφορές που πηγάζουν από ασφαλιστήρια
Νομικές Συμβουλές
Μη καταβολή ενοικίου από τον ενοικιαστή (Ασφαλιστικό ποσό ανά γεγονός 21.000 € και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 210.000 €)
 • Για την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων από μισθωτική σύμβαση και ειδικότερα για τη διεκδίκηση καθυστερημένων μισθωμάτων για λογαριασμό του εκμισθωτή από το μισθωτή του ακινήτου. Για διεκδικήσεις καθυστερημένων μισθωμάτων έως 400,00 € συνολικά, γίνονται μόνο εξωδικαστικές ενέργειες

 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια προς απόκρουση κατηγορίας, η οποία έχει απαγγελθεί για διάπραξη αδικήματος εξ αμελείας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άσκηση των δικαιωμάτων ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μισθωτική σύμβαση.

 • Διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων σχετικών με συνεργεία ελαιοχρωματισμών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων σε επισκευές του ακινήτου.

 • Διαφορές που πηγάζουν από ασφαλιστήρια που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος, τα οποία αφορούν την ασφάλιση του ακινήτου έναντι κινδύνων περιουσίας, εκτός εάν στα προαναφερόμενα ασφαλιστήρια έχει συμβληθεί με την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη ΑΕ.

 • Παρέχονται νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης.

 • Ποιες δαπάνες καλύπτει;

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων

Υπηρεσίες & Παροχές

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του ασφαλισμένου
Οργανωμένο Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων
Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του ασφαλισμένου
Νομικές Συμβουλές
 • Όπου απαιτείται με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωση.

 • Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσης του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

 • Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

 • Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων – ERGO My Protection Advanced με κάλυψη από την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO.