Καλύψεις – Εκμίσθωσης Ακινήτου

Κάθε ακίνητό σας (κατοικία – γραφείο – κατάστημα) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευση του πρέπει να σας αποφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και περιττά έξοδα.

Τα προγράμματα της  Rental Insurance αγκαλιάζουν τα εισοδήματα που προέρχονται από την ακίνητη περιουσία σας. Είναι απλά και σύγχρονα, προσφέρονται ανάλογα με το είδος του ακινήτου. Κάθε πακέτο προσφέρεται για την κάλυψη Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου Ακινήτου με κάλυψη από την Ασφαλιστική Εταιρεία Νομικής Προστασίας DAS hellas .

Ποιός καλύπτεται;
Ο εκμισθωτής του ακινήτου.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεται το ακίνητό σας.

Προϋπόθεση ασφάλισης
Δεν σχετίζεται με την έναρξη του μισθωτηρίου συμβολαίου, μπορείτε να ασφαλιστείτε ακόμη και αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι ήδη ενεργό.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μισθωτική σύμβαση να είναι  δεόντως και εμπροθέσμως κατά το νόμο θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή φέρουσα βεβαία χρονολογία.

Καλύψεις

Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση ( Κάλυψη 10.000 € )
Νομικές Συμβουλές
Μη καταβολή ενοικίου από τον ενοικιαστή ( Κάλυψη 10.000 € )
 • Για την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων από μισθωτική σύμβαση και ειδικότερα για τη διεκδίκηση καθυστερημένων μισθωμάτων για λογαριασμό του εκμισθωτή από το μισθωτή του ακινήτου. Για διεκδικήσεις καθυστερημένων μισθωμάτων έως 600,00 € συνολικά, γίνονται μόνο εξωδικαστικές ενέργειες

 • Παρέχονται νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης.

 • Ποιες δαπάνες καλύπτει;

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων

Υπηρεσίες & Παροχές

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του ασφαλισμένου
Οργανωμένο Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων
Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του ασφαλισμένου
Νομικές Συμβουλές
 • Όπου απαιτείται με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωση.

 • Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσης του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

 • Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

 • Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων.