Ακύρωση Συμβολαίου

Η ασφαλιστική σύµβαση µπορεί οποτεδήποτε να ακυρωθεί από εσάς ως εξής:

Εσείς µπορείτε να καταγγείλετε την ασφαλιστική σύµβαση οποτεδήποτε, µε γραπτή δήλωσή σας που επιδίδεται µε απόδειξη στην Ασφαλιστική Εταιρεία ή σε εµάς ή σε εξουσιοδοτηµένο από εµάς διαµεσολαβητή.

Αν η ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν τη συμφωνημένη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου (αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ημερομηνία έναρξης – ημερομηνία λήξης), δικαιούστε την είσπραξη των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων .

Τι είναι τα Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα;

Το ποσό των ασφαλίστρων που επιστρέφεται αναλογικά στον πελάτη σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης πριν τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου και εφόσον προβλέπεται από το συμβόλαιο.